Presentatioun

PADEM ass eng ONG di zum Ziel huet, t’Liewensbedéngungen vun de schwächsten Bevëlkerungsgruppen an den Entwécklungslänner, an zemools de Kanner, ze verbesseren. D’Aktiounen an t’Projeten zu dësem Zweck erstrecken sech iwwer Joeren an sinn baséiert op eng enk Zesummenaarbecht mat lokalen Partneren aus der Zivilgesellschaft. De Versuch t’fundamental Rechter vun dëse Bevëlkerungsgruppen duerchzesetzen steet dobäi am Virdergrond. Lokal Kulturen a Bräich ginn bei allen Aktiounen strikt respektéiert.

Aktualitéït