De Prinzip
D’ Salariéë vun enger Entreprise gi fräiwëlleg e puer Cent vun hirem Salaire un en Humanitären-Hëllefsprojet of.

Wéi funktionéiert et?
De Programm, këmmert sech, soubal en installéiert ass eleng drëms!

Virdeeler

Flexibel : vun e puer Cent bis e puer Euro…de Betrag ass Iech iwwerlooss !

Einfach : alles leeft automatesch, iwwer de Payroll Giving Programm

Virdeelhaft : Dat Ganzt ass natierlech steierlech ofsetzbar, um Schluss vum Joer gëtt e Recu Fiscal disponibel gemaach, mat enger Iwwersiicht vun de Spenden di am Joer gemaach gi sinn.

Komplett Fräiheet
D‘ Payroll Givers ginn esou vill wéi se wëllen, änneren de Betrag an halen op wann se net méi matmaache wëllen.

Wéi eng Projeten/ ONGen kann ech ënnerstëtzen?
D’Payroll Givers an d’Entreprise wielen de Projet selwer aus, deen se gären ënnerstëtze wëllen.
Dat kann ee PADEM Projet sinn, mee och e Projet vun all aner Lëtzebuerger ASBL oder ONG.

Avantages

Accessible : de quelques centimes à quelques euros, le montant est libre

Simple : tout est automatique, via le logiciel de Payroll

Avantageux : déductibilité fiscale, reçu fiscal émis en fin d’année avec le cumul des dons effectués sur l’année

Totale liberté
Les Payroll Givers donnent ce qu’ils veulent, modifient le montant versé, et arrêtent quand ils veulent.

Pour quels projets quelles associations ?
Les Payroll Givers et l’entreprise choisissent le projet soutenu.
Le projet peut être un projet de l’ONG PADEM, ou de toute autre ONG et asbl luxembourgeoise.

Projets

Programme d’éducation pour enfants et de formations professionnelles pour femmes et adolescents dans le district de Bhaktapur

Pays: Népal
Secteur: Education / Formation professionnelle
Descriptif: Ce projet vise à améliorer l’éducation des enfants et la situation socio-économique des femmes et des jeunes affectés par les séismes d’avril et de mai 2015 au Népal


Organisations communautaires promouvant leurs droits pour la construction de la souveraineté alimentaire

Pays: Guatemala
Secteur: Droits humains et souveraineté alimentaire
Descriptif: Ce projet vise au renforcement des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des communautés en développant des activités agricoles et économiques


Lutte contre l’excision

Pays: Burkina Faso
Secteur: Santé
Descriptif: Au Burkina Faso, la FFL s’engage contre l’excision, en collaboration avec l’AAB-FFL, en proposant des séances de sensibilisation et un suivi psychologique et physique aux femmes concernées


Éducation et formation pour un développement intégré des communautés marginalisées en zones rurales et périurbaines

Pays: Centrafrique
Secteur: Éducation et formation
Descriptif: Promotion de l’éducation préscolaire et primaire (écoles communautaires), formation des adolescents (programme P.A.S.), formation et accompagnement d’organisations francophones (centres de formation)


Disons stop à la violence faite aux enfants : éducation inclusive des enfants en situation de handicap

Pays: Sénégal
Secteur: Education – Droits des Enfants
Descriptif: Le projet permet l’intégration des enfants marginalisés : équipement des écoles, formation des enseignants, sensibilisation de la communauté, prise en charge sanitaire et psychologique des enfants.


Wéi vill kascht mech dat?
Näischt! Et komme keng Rechnungen, keng Extra Käschten, fir d’Payroll Givers oder d’Entreprise dobäi.

CSR Corporate Social Responsability
De Payroll Giving mëscht Aktiounen am Kader vun der CSR an der Entreprise op eng bequem Aart a Weis méiglech. Esou ass et méi einfach Iech an d’Entreprise sozial ze engagéieren, fir de gudden Zweck deen dir Iech selwer eraussiche kennt.

Wéi kommen ech un de PayrollGiving?
Kontaktéiert den Här Pascal HUS (pascal.hus@padem.org), den Här Hus riicht Iech de Payroll Giving op der Aarbecht an, a beréit Iech vum Choix vum Projet bis bei d’Installatioun vum Programm.
Prinzipiell ass d’Installatioun vum Payroll Giving fir Entreprisen a Fiduciairen déi d’APSAL (vun TELINDUS) Software benotze ganz einfach: eng Këscht ukräizen an d’Funktioun vum Payroll Giving ass fräigeschalt 🙂 !
Entreprisen a Fiduciairen déi aner Programmer benotzen, kréien di trotzdeem onkomplizéiert Ariichtung vum Programm, vu PADEM gemaach.

Folgend Entreprisë maache beim Payroll Giving mat:

 

Eng Initiativ vu PADEM , Payroll Giving 2015, all Rechter virbehal