De 6. Februar war d’Aweiung vun der Ausstellung, déi PADEM an Zesummenaarbecht mat der Ville de Luxembourg am Kader vum Weltdag géint Frae Genital Mutilatioun (FGM) erstallt huet. 🌍
Mir konnten ënner anerem op d’Präsenz vum Maurice Bauer an Annemie Maquil zielen fir d’Stad Lëtzebuerg ze vertrieden an d’Anne Bellini-Damardji fir d’PADEM. 🇱🇺
Dir kënnt d’Ausstellung an den nächsten zwee Méint op der Place de Strasbourg kucken. Mir hoffen vill vun iech do ze gesinn!