Projet vu Formatiounen am Beräich vun den erneierbaren Energien

Stand vum Projet : De Projet ass am Gaang, finanzéiert ze ginn | Zuel vun de Beneficiairen : 30 jonk Leit an 30 Handwierker

Dauer vum Projet : 2 Joer

Uert : Mboro, Senegal

Lokale Partner

Jeunesse et Développement (JED) / Eclaireurs et Eclaireuses du Sénégal (EEDS) ass eng Entwécklungs-NRO, déi 1936 gegrënnt gouf an déi an alle Regioune vum Senegal aktiv ass. Si inspiréiert sech un de Valeure vum Scoutismus a steet am Déngscht vun de jonke Leit a vun der Gemeinschaft. D‘Missioun vun der JED ass et, zur Verbesserung vun der Liewesqualitéit vun de Leit bäizedroen, besonnesch an de Beräicher vun der Gesondheet, der Bildung an  der sozioekonomescher Aglidderung an dem Ëmweltschutz. Dobäi bereet si déi jonk Leit op hir Roll als aktiv a responsabel Bierger vir, an Zesummenaarbecht mat den Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal.

Kontext

D’Populatioun vum Senegal besteet zum gréissten Deel aus jonke Leit. Déi 15-24-Järeg representéieren 20 % vun der Populatioun, an de Chômage op nationalem Plang läit bei 10,2 %. Dofir ass et fir vill (jonk) Leit schwéier, fir eng Aarbechtsplaz ze fannen. Am „Plan Sénégal Emergent“ (November 2012) huet de Senegal de Secteur vun den erneierbaren Energien als Haaptpilier vun der ekonomescher Entwécklung an der Reduzéierung vun de sozialen Ongläichheeten definéiert. Well Mboro beim Potential u Sonnenenergie a Wandkraaft am Senegal mat un der Spëtzt läit, ass et sënnvoll, en zertifiéierte Léiergang fir erneierbar Energië fir déi jonk Leit aus der Regioun z‘entwéckelen.

D’Missioun

De Projet ass drop ausgeriicht, fir e Léiergang am Beräich vun den erneierbaren Energien z’entwéckelen, fir deene jonke Leit e besseren Zougang zu qualifizéierten a nohaltegen Aarbechtsplazen ze bidden.

D’Aktivitéiten

  • Ariichte vu sozioprofessionelle Formatioune fir erneierbar Energien: Opstelle vun engem Comité de pilotage, Ausschaffe vu Formatiounsmodullen, Equipement vun de Schoulsäll an engem Laboratoire, Astelle vun Enseignanten, Rekrutéierung vu jonke Leit iwwert e Concours
  • Educatioun am Hibléck op erneierbar Energien: berufflech Formatiounen a Modulle fir d’Ausbildung am Entreprenariat, Grënnung vun engem « Revolving Fund », fir déi jonk Leit beim Start an d’Beruffsliewen z’ënnerstëtzen
  • Sensibiliséierung vun de Kanner, der Populatioun, den Autoritéiten an den Entreprisë fir d’Benotzung vu gréngen Energien (Gebrauch, verantwortlech Consommatioun …)

D’Beneficiairen

30 jonk Leit tëscht 18 a 25 Joer an 30 Handwierker an hir Familljen, d’Acteure vum primäre Secteur, d’Communautéit, d’Entreprisen an déi lokal Autoritéiten