Verbesserung vun de Liewenskonditiounen fir d’Albino-Kanner aus dem Kamerun

Status : Ofgeschloss | Zuel vu Beneficiairen: 120 Kanner pro Joer

Ziler/ Aktivitéiten :

    • Bau vun engem Wunn- a Liewenszentrum
    • Ariichtung vum Zentrum
    • D’Behandlung vu gesondheetleche Problemer
    • Ausbildung/ Schoul fir d’Kanner