Padem ass eng Asbl (association sans but lucratif) vum Typ ONG, déi vum Ministère des Affaires Étrangères unerkannt ass. Padem ass ausserdem unerkannt vum franséiche Ministère de l’Economie et des Finances als « association reconnue d’Intérêt Général ». T’Komptabilitéit vu Padem gët all Joers an engem « full audit » vu PriceWaterHouseCoopers iwerpréift. A fir eng total Transparenz ze garantéieren, kann jiddereen t’Rapporten vun dësen Auditen ufroen.Nëmmen duerch är Spenden kënnen t’Volontairen vu Padem weiderhin Dag fir Dag am Asaz fir déi ärmsten Mënschen vun dëser Welt sinn.Wei ass ären Don ofsetzbar Lëtzebuergesch ResidentenÄr Spenden sinn stéierlech ofsetzbar ! Fir méi Informatiounen, kontaktéiert eis kontaktéiert eis

Je fais un don ponctuel ou mensuel

1) Virement bancaire :

BILLLULL / IBAN :LU81 0021 1689 1320 2200

2) Carte bancaire / Paypal :
Paiement sécurisé.

Le choix du montant, sa destination et sa fréquence (ponctuel ou mensuel) se font dans le formulaire accessible via le bouton “donate” ci-dessus.

Au nom de PADEM, nous vous remercions pour votre précieux soutien. Vous trouverez plus d’informations sur nos programmes ainsi que sur l’utilisation de nos ressources dans les pages consacrées aux projets.